REGISTRÁCIA | PRIHLÁSENIE

Zmluva, Obchodné podmienky – iCoach-Cloud.com

Zákazník vždy vidí aktuálne ceny za ktoré nakupuje. Cenové program sa líšia podľa obsahu na webových stránkach. Zákazník obdrží prístup na náhľad obrázkov, videí alebo iného obsahu za aktuálne ceny podľa program v ktorom sa pohybuje.

1. Zmluvné strany

Prevádzkovateľom internetového obchodu, týchto webových stránok, iCoach-Cloud je firma ELPOSE s.r.o. so sídlom Zvolenská 1778/14 Žilina, IČO: 36 435 147 IČ DPH: SK 2022071029 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Zákazníkom sa stáva akákoľvek fyzická osoba spôsobilá k právnym úkonom alebo právnická osoba, ktorá sa na stránkach Prevádzkovateľa zaregistruje alebo nezaregistruje a stránky Prevádzkovateľa využíva, nahráva z nich obsah a pod (ďalej len „Zákazník“). 

2. Podmienky uzavretia zmluvy

Prístupom na webové stránky Prevádzkovateľa, ich používaním, nahrávaním materiálov beriete na vedomie tieto obchodné podmienky a súhlasíte s nimi a budete viazaný touto dohodou rovnako ako klienti alebo partneri, ktorých zastupujete pri využívaní týchto stránok. Dokončením objednávky - kreditu (nákup cenového programu) pre nákup obrázkov, videí a ďalšieho obsahu, alebo nákupom tohto obsahu priamo z košíka na webových stránkach a v internetovom obchode Prevádzkovateľa, Zákazník vyjadruje svoj jednoznačný súhlas a porozumenie s touto zmluvou a všetkými podmienkami nákupu obrázkov, videí a iného obsahu na webových stránkach Prevádzkovateľa. Zákazník aj Prevádzkovateľ sú povinní v priebehu trvania Zmluvy dodržiavať všeobecne platné právne predpisy, ustanovenia zmluvy a týchto podmienok. Pokiaľ nesúhlasíte s týmito obchodnými podmienkami, žiadame Vás, aby ste tieto stránky ďalej nevyužívali.

Používanie webových stránok Prevádzkovateľa, rovnako ako zaregistrovanie sa a vytvorenie účtu, je podmienené dosiahnutím 18 rokov. Deťom a jedincom mladším ako 18 rokov je dovolené používať tieto stránky len pod dohľadom rodičov alebo zákonných zástupcov. Užívaním týchto webových stránok bez dohľadu alebo registrácie potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov a máte plnú právnu zodpovednosť.

Zákazník sa môže zaregistrovať alebo využívať stránky Prevádzkovateľa bez registrácie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytnúť registrovaným užívateľom rozšírené funkcie, ktoré inak nie sú dostupné neregistrovaným užívateľom.

Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ nie je nijako zodpovedný za akékoľvek škody finančného, materiálneho či duševného charakteru, ktoré Zákazníkovi vzniknú v dôsledku uvedenia neplatných a/alebo neaktuálnych údajov do databázy Prevádzkovateľa a že nie je oprávnený náhradu akejkoľvek takto vzniknutej škody na Prevádzkovateľovi vymáhať.

Zákazník uzavretím tejto zmluvy získava svoj unikátny prístup (teda login a heslo) do administračného rozhrania, odkiaľ spravuje: všetky kontaktné údaje, edituje vstupné heslo, zadáva objednávky kreditu, sleduje pohyb kreditu, sleduje históriu vlastných objednávok a má prístup k vlastným zálohovým faktúram i vystaveným faktúram za objednané služby. Nie je dovolené tieto stránky akokoľvek zneužívať. Pri prihlasovaní na tieto stránky a ich používaní nie je dovolené používať akýkoľvek automatizovaný software.

Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že nie je oprávnený uzatvárať Zmluvu s Prevádzkovateľom menom tretích strán, pokiaľ mu k tomu tretia strana nedala súhlas vopred. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za všetky objednávky, zmeny a úpravy, ktoré boli realizované z jeho administračného rozhrania alebo s použitím jemu pridelených prihlasovacích údajov do tejto administrácie. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že musí sám zabezpečiť svoje prihlasovacie údaje a to tak, aby v maximálnej miere vylúčil ich zneužitie neoprávnenými osobami. V rámci zaistenia vyššieho stupňa bezpečnosti je Zákazník oprávnený sám niektoré zo svojich prístupových údajov (prístupové heslo) meniť podľa svojho uváženia. V prípade sťahovania obrázkov, videí alebo iného materiálu na účet zákazníka, s či bez vedomia zákazníka, je zákazník plne zodpovedný za platby za sťahované obrázky, videá alebo iný materiál. Vrátane akéhokoľvek neautorizovaného použitia všetkých obrázkov, videí a materiálov takto stiahnutých.

Prevádzkovateľ pravidelne aktualizuje a obmieňa obsah svojich webových stránok a môže kedykoľvek zmazať alebo zmeniť akékoľvek informácie alebo služby poskytované na týchto stránkach. Napriek tomu, že sa o to maximálne snažíme, nemôžeme garantovať úplnosť a presnosť všetkých informácií na webových stránkach.

Zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení, noviniek a akčných ponúk e-mailom.

3. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ pravidelne aktualizuje a obmieňa obsah svojich webových stránok a môže kedykoľvek zmazať alebo zmeniť akékoľvek informácie alebo služby poskytované na týchto stránkach. Napriek tomu, že sa o to maximálne snažíme, nemôžeme garantovať úplnosť a presnosť všetkých informácií na webových stránkach.

4. Objednanie a pripísanie kreditu

Po uzavretí Zmluvy a splnení ďalších náležitostí (teda uhradenia objednaného cenového programu, kreditu alebo jednotlivých obrázkov alebo videí podľa zálohovej faktúry na príslušný účet pod príslušným variabilným symbolom) je Zákazníkovi ihneď najneskôr však do 24 hodín od prijatia platby pripísaný kredit na nákup obrázkov a videí v hodnote príslušnej sumy zaplatenej Zákazníkom pod príslušným variabilným symbolom na bankový účet uvedený na zálohovej faktúre. Žiadny prevádzkový, vstupný či udržiavací poplatok nebude Zákazníkovi účtovaný. Ak prevádzkovateľ obdrží platbu od zákazníka s nesprávnym alebo neidentifikovateľným variabilným symbolom, nebude táto platba spárovaná s objednávkou do doby kedy sa zákazník k tejto platbe prihlási a doloží o akú objednávku sa jedná. Následne bude táto platba priradená k danej objednávke.

5. Platnosť kreditu

Platnosť kreditu Zákazníka pre nákup obrázkov, videí alebo iného materiálu je jeden rok od vloženia kreditu na účet alebo do vyčerpania zakúpeného kreditu. Pri prihlásení na svoj účet v sekcii "Môj kredit" zákazník vidí pohyb svojho kreditu a dátum jeho expirácie. Pred vypršaním platnosti kreditu je Zákazník o tejto skutočnosti informovaný prostredníctvom emailu, ktorý je odoslaný na Zákazníkovu emailovú adresu uvedenú v osobných údajoch.

Túto emailovú adresu je možné meniť v osobnom účte Zákazníka po prihlásení k svojmu účtu na stránkach Prevádzkovateľa. Kredit je nevratný a zákazník nemá žiadne právo na navrátenie kreditu. Kredit je možné kedykoľvek pred jeho expiráciou predĺžiť nákupom nového cenového programu.

Zákazník nemá žiadne právo na navrátenie prepadnutého kreditu.

6. Objednávanie obrázkov, videí alebo iného materiálu

Od chvíle, kedy bol pripísaný Zákazníkovi kredit na účet, môže Zákazník prostredníctvom nákupného košíka objednávať obrázky, videá alebo iný materiál. Ak zákazník vkladá položky do nákupného košíka a je pri tom prihlásený, nákupný košík ostáva uložený aj po odhlásení a načíta sa znovu pri nasledujúcom prihlásení. Po záväznom objednaní obrázkov, videí alebo iného materiálu sú objednané položky automaticky pripravené Zákazníkovi na náhľad. Adresy na náhľad aktivovaného obsahu obdrží Zákazník na emailovú adresu uvedenú v osobnom účte zákazníka. Tento e-mail si môže zákazník znovu odoslať zo svojho osobného účtu, pod odkazom "Moje objednávky".

Ak nastane neočakávaná chyba pri objednaní jednotlivých položiek, kredit za chybové položky nebude odpočítaný. V takom prípade bude Prevádzkovateľom položka odoslaná Zákazníkovi alternatívnym spôsobom a kredit odpočítaný dodatočne. Môže nastať situácia, kedy jednotlivá položka bude tesne pred záväzným objednaním stiahnutá z predaja. V tomto prípade Prevádzkovateľ negarantuje odoslanie požadovanej položky Zákazníkovi a zaväzuje sa vrátiť (pripísať späť na účet) kredit v plnej výške ceny nedoručenej položky.

Zmena spôsobov objednávania jednotlivých položiek vyhradená.

7. Náhľad obrázkov, videí alebo iného materiálu

Objednané položky sú zákazníkovi k dispozícii ako na klientskom účte na webových stránkach Prevádzkovateľa tak na príslušných url adresách, ktoré boli odoslané na emailovú adresu Zákazníka. Tieto adresy na náhľad jednotlivých položiek sú aktívne podľa objednávky, ktorú zákazník vykonal. Po uplynutí tejto doby sa odkazy stávajú neaktívnymi a Zákazník už nemá právo jednotlivé položky sledovať. To platí aj pre možnosť náhľadu jednotlivých položiek z klientského účtu na webových stránkach Prevádzkovateľa. Ak Zákazník nestihol do tejto doby položky zhliadnuť, nemá už žiadny nárok na náhradu ani vrátenie zaplateného kreditu. Výnimkou je prípad, kedy sú odoslané odkazy pre náhľad jednotlivých položiek nefunkčné a Zákazník o tejto skutočnosti informuje telefonicky, či e-mailom Prevádzkovateľa. V takomto prípade je Prevádzkovateľ povinný doručiť vybrané položky Zákazníkovi alternatívnym spôsobom na základe žiadosti zákazníka.

8. Ceny obrázkov, videí a iného materiálu

Ceny skupiny položiek sú časovo premenné v závislosti na aktuálnom kurze a cenovom programe. Preto sa môže stať, že sa ceny položiek i v uloženom nákupnom košíku zmenia od posledného prihlásenia Zákazníka. Pri záväznom objednaní položiek (teda v momente kliknutia na tlačítko "Záväzne objednať ") je zaznamenaná aktuálna cena jednotlivých položiek. Táto cena položiek je smerodajná, táto cena sa odpočíta z kreditu Zákazníka. Len v prípade, že dôjde k výraznému pohybu kurzu v dobe medzi objednaním položky a uhradením danej objednávky, môže Prevádzkovateľ tento pohyb premietnuť do kreditu zákazníka.

9. Licencie jednotlivých položiek obsahu webových stránok

Zákazník berie na vedomie, že obrázky, videá a ďalší obsah zhliadnutý na webových stránkach prevádzkovateľa podlieha licenčným dojednaniam a týmto potvrdzuje, že bude tieto licenčné dojednania plne rešpektovať.

Neautorizované užitie:

Žiadny z obrázkov, videí alebo iného obsahu na webových stránkach Prevádzkovateľa nemôže byť použitý ako obchodná známka alebo servisná známka bez predchádzajúcej konzultácie a písomného súhlasu Prevádzkovateľa. Je prísne zakázané používať obráky, videá alebo iný obsah webových stránok pre pornografické, rasistické a nezákonné účely rovnako ako porušiť copyright, obchodnú alebo servisnú známku a používať jednotlivé položky pre účely, ktoré urážajú a zneužívajú modely obsahu webových stránok. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za použitie obrázkov, videí alebo iného materiálu zhliadnutého na svojom účte z webových stránok Prevádzkovateľa a stáva sa zodpovedným za akékoľvek spôsobené škody súvisiace s ich neautorizovaným použitím. Zákazník je rovnako plne zodpovedný za možné peňažné požiadavky tretej strany alebo Prevádzkovateľa, zapríčinené neautorizovaným použitím stiahnutého obsahu webových stránok.

10. Reklamácie, vrátenie platby

Do 7 dní od uskutočnenia nákupu môže Zákazník požadovať vrátenie peňazí za akúkoľvek položku, ktorú nebolo možné zhliadnuť a Prevádzkovateľ nebol schopný danú položku ani na výzvu dodať. Vrátenie peňazí môžete požadovať tiež v prípade, že daná položka má technické závady. Tieto závady položiek budú v reklamačnom riadení posúdené a následne uznané Prevádzkovateľom ako opodstatnené. V tomto prípade sa zaväzujete odstrániť stiahnutý obsah a nemáte dovolené obsah ďalej akýmkoľvek spôsobom využívať hneď potom, ako ste obdržali vrátenú čiastku. Nárok na vrátenie peňazí nie je možný po uplynutí siedmych dní od uskutočnenia nákupu. Vrátenie platby prebieha pripočítaním danej čiastky na klientský účet www.icoach-cloud.com.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na: ars@icoach-cloud.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

V prípade reklamácie alebo v prípade, že máte akékoľvek otázky ohľadom vrátenia platby, kontaktujte Prevádzkovateľa.

11. Platby neštandardné alebo duplicitné, odchýlky platieb

Ak zákazník uhradí vyššiu čiastku, než je uvedená na príslušnej zálohovej faktúre, bude mu automaticky vystavená faktúra na celú zaplatenú čiastku. Jeho kredit bude navýšený o celú uhradenú čiastku. Ak Zákazník z akéhokoľvek dôvodu pošle duplicitnú platbu, bude na túto čiastku vystavená nová faktúra a celá čiastka bude taktiež automaticky pripísaná k jeho kreditu. Prevádzkovateľ nie je povinný Zákazníkovi preplatok zaslať späť na jeho účet a ani nie je povinný zaslať späť omylom uskutočnené platby. Zaslanie duplicitnej alebo omylom zaslanej platby späť je možné len na základe zaslania požiadavky na navrátenie takejto platby (tzv. storno platby) a to v písomnej forme doporučene na sídlo firmy ELPOSE s.r.o. (viď kontakt). Len v takomto prípade môže byť táto platba navrátená Zákazníkovi na bankový účet Zákazníka a to do 30 dní od obdržania požiadavky. Vrátená čiastka bude znížená o storno poplatok vo výške 5EUR . Tento poplatok zahŕňa manuálne spracovanie celej transakcie a tiež všetky bankové poplatky spojené s danou transakciou, ktoré prevádzkovateľovi naúčtovala banka. V prípade vyšších bankových poplatkov než sú štandardné vnútroštátne poplatky za prichádzajúce a odchádzajúce platby bude o tieto poplatky vrátená čiastka taktiež znížená. Ak čiastka preplatku nebude dostačujúca, aby pokryla náklady s týmto spojené nemôže byť táto čiastka navrátená.

Ak EÚ klient z iného štátu ako je Česká republika v objednávke košíku, predplatného, cenového programu či akejkoľvek inej platbe dodávateľovi, kde mu nebude účtované DPH, zadá neplatné daňové identifikačné číslo DIČ a táto skutočnosť bude zistená, je klient povinný všetky rozdiely DPH doplatiť a to najneskôr do 7 dní od zistenia danej skutočnosti.

12. Poplatky u medzinárodných platieb

U medzinárodných platieb je nutné, aby Zákazník zadal do preferencií platby, že poplatky idú na jeho vrub. V prípade, že tak neučiní a poplatok bude odpočítaný prevádzkovateľovi, bude tento poplatok Zákazníkovi stiahnutý z pripisovanej čiastky a bude na neho vystavená faktúra.

13. Záväzky

Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že Prevádzkovateľ, jeho majitelia, vedenie, zamestnanci a partneri nebudú v žiadnom prípade zodpovední za škody (vrátane (nie len) straty informácií alebo peňažnej straty) spojené priamo alebo nepriamo s užívaním webových stránok a internetového obchodu Prevádzkovateľa. Maximálna peňažná náhrada vzhľadom k dohode o Obchodných podmienkach neprekročí 0,40 € s výnimkou zodpovednosti, ktorej obmedzenie je zakázané zákonom.

Prevádzkovateľ sa nemôže vyvarovať chýb na týchto stránkach ani nezaručuje, že dostupné služby budú prebiehať bez prerušenia.

Následne Prevádzkovateľ nemôže garantovať informácie vzťahujúce sa k obrázkom, videám alebo iného materiálu alebo textom obsiahnutých na webových stránkach. Prevádzkovateľ nezaručuje, že použitie týchto webových stránok prinesie úžitok alebo zisk Vám alebo akejkoľvek tretej strane.

14. Obchodná známka, logo Prevádzkovateľa a obsah

Pokiaľ nie je uvedené inak, nie je možné obchodnú známku a logo Prevádzkovateľa použiť bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa a bez jeho písomného súhlasu.

Zákazník berie na vedomie, že celý obsah týchto webových stránok vrátane obrázkov, ilustrácií, videí, textov alebo ďalších materiálov môže byť ošetrený zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Prevádzkovateľ sa všetkými dostupnými prostriedkami snaží zabrániť porušeniu podmienok copyrightu alebo obchodnej značky. Návštevníci a užívatelia týchto webových stránok nesú plnú zodpovednosť za to, že potenciálne porušenie copyrightu a práv tretej strany sami vyjasnia. V prípade neistoty zodpovedáte za konzultáciu s právnym poradcom.

15. Aplikované právo

Tieto stránky sú majetkom Elpose s r.o., Zvolenská 1778/14, Žilina, Slovenská republika. Aj keď môžete získať prístup na tieto webové stránky z iných častí sveta, prístupom na nich súhlasíte s tým, že ich užitie, užitie všetkých materiálov obsiahnutých na týchto stránkach, podlieha zákonom Slovenskej republiky, bez ohľadu na to, ako sa líšia od zákonov štátu, z ktorého na stránky Prevádzkovateľa pristupujete. Akékoľvek prípadne súdne pojednávanie, spor alebo opatrenie, ktoré vyplýva z tejto Dohody alebo sa tejto Dohody týka, musí byť zahájené súdom príslušného oboru súdnej právomoci v Slovenskej republike.

16. Oddeliteľnosť

Ak je niektorá podmienka tejto zmluvy neplatná, nezákonná alebo nevymáhateľná, alebo ustanovenia tejto zmluvy neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, všetky ostatné podmienky tejto zmluvy ostávajú v plnej platnosti a účinnosti.

17. Ukončenie platnosti zmluvy

Platnosť tejto zmluvy môže Zákazník ukončiť len písomným vyjadrením zaslaným Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ má na odstránenie Zákazníckeho účtu 30 dní od obdržania správy. Zákazník si je vedomý, že kupuje digitálny obsah dodávaný on-line a nemožno od tejto zmluvy odstúpiť.

Prevádzkovateľ má právo ukončiť platnosť tejto zmluvy v prípade, keď dôjde zo strany Zákazníka k hrubému porušeniu tejto zmluvy a obchodných podmienok kedykoľvek a bez náhrady. Takéto ukončenie zmluvy nemá vplyv na ostatné povinnosti Zákazníka vyplývajúce z tejto zmluvy.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Obchodné podmienky pre predaj tovaru - eshop iCoachCloud

Prevádzkovateľ internetového portálu/e-shopu 

Názov spoločnosti: ELPOSE s.r.o.
Ulica a číslo:          Zvolenská 14
Mesto a PSČ :        Žilina, 010 08
Štát :                    Slovensko
IČ:                        36 435 147
DIČ:                      2022 0710 29

Zodpovedná osoba a kontakt

Pracovná doba – online.

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme Elpose s.r.o a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy Elpose s.r.o.

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne jeden krát do týždňa a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@icoach-cloud.com, alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom,správou. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať 08-18:00,mimo túto dobu po dohode.

Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou Slovenská pošta. 
Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 0,70-1,10, - Euro. 
Cena prepravy zahŕňa možnosť večerného doručenia (voliteľne) a telefonické kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia. 
U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. 
Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Tovar doručovaný Slovenskou poštou - Obchodný balík

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 0,70-1,10, - Euro. 

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 1 kg.

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, 
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal, 
na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy. 
platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet 
dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti. 
osobný odber - platí v hotovosti pri osobnom odbere. 
platobná karta

9) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

11) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu – Zvolenská 14, 010 08, Žilina. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš Elpose s.r.o.

Obchodné podmienky sú platné od 092016 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.