REGISTRÁCIA | PRIHLÁSENIE

RÝCHLOSTNÉ SCHOPNOSTI 

Rýchlosť je pohybová schopnosť vykonávať pohyb do 20 sekúnd. Jedná sa o činnosť maximálnej intenzity. Rýchlostné schopnosti zaraďujeme medzi schopnosti obťiažne rozvíjateľné, s vysokou mierou genetickej podmienenosti. Napriek tomu existujú možnosti ich rozvoja. Dôležité je ale začať s ich ovplyvňovaním v optimálnom veku t.j. vo veku 10 - 14 rokov. 

CHARAKTERISTIKA ZAŤAŽENIA

Intenzita zaťaženia

Rýchlostné zaťaženie charakterizuje maximálna alebo takmer maximálna intenzita pohybových podnetov. Intenzita sa dosahuje nasadením veľkého vôľového 
úsilia, na základe vysokej koncentrácie a motivácie. 

Čas trvania podnetu 

Rýchlostné prejavy trvajú od niekoľko stotín sekundy až po 20 sekúnd. Tzv. "čisté" rýchlostné zaťaženie anaeróbneho-alaktátového charakteru trvá od 6-8 sekúnd. Pri dlhšom trvaní vysokointenzívnej pohybovej činnosti, prichádza k miernemu zníženiu rýchlosti vplyvom únavy a vznikajúci laktát (kyselina mliečna) si vyžaduje predĺženie intervalov odpočinku na resyntézu energetických zdrojov. 

 

Intervaly odpočinku 

  Ich úlohou je vytvoriť požadované podmienky pre daľšie opakovanie s maximálnou intenzitou. Optimálne
  intervaly odpočinku sa pri opakovaní "čistých" rýchlostných cvičení (čas trvania do 6-8 s ) pohybujú od 2 - 5 minút. 

 

 

 

Počet opakovaní 

Sumárny objem rýchlostného zaťaženia v jednej tréningovej jednotke je relatívne nízky 10 až 20 opakovaní/cvičení, ktoré trvajú 6 a menej sekúnd. Je dôležité aby si športovci postupom veku privykali na vyšší objem zaťaženia. Pri objemnejšom tréningu zaradzujeme cvičenia do sérií: 3 až 5 sérií s počtom opakovaní 3 - 5 opakovaní. v jednej sérií a s predĺžením intervalu odpočinku medzi sériami na 5-7(10) minút. 

Metodické pokyny

1. aplikujem 2x až 3x týždenne 
2. zaradenie na začiatku trénigovej jednotky 
3. dôležité dostatočné rozcvičenie 
4. v týždennom mikrocykle zaraďujeme tréning rýchlosti po dni odpočinku alebo po menej náročnom zaťažení .